Penning 7, Mijdrecht
Volg onze socials

Algemene voorwaarden Mipa Made

Tot stand gekomen op 26 Oktober 2016.
Algemene Voorwaarden Mipa Made, gevestigd aan Grift 71, 1423 DJ, te Uithoorn.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Mipa Made: Mipa Made gevestigd aan Grift 71, 1423 DJ, te Uithoorn.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Mipa Made voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Wederpartij: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Mipa Made en de Wederpartij.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Mipa Made en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mipa Made, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Mipa Made en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Mipa Made zijn overeengekomen.
 6. Indien Mipa Made niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mipa Made in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Mipa Made kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Mipa Made daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mipa Made anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mipa Made niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Mipa Made.

Artikel 5 Duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Beëindiging overeenkomst

 1. Mipa Made en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 2. Zowel Mipa Made als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.
 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Mipa Made niet verplicht een website werkend aan te bieden voor een ander platform.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Mipa Made de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mipa Made zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Mipa Made de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Mipa Made daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Mipa Made proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Mipa Made zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Mipa Made kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Mipa Made zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Uitvoering overeenkomst

 1. Mipa Made zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Mipa Made heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Mipa Made heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Mipa Made het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Mipa Made niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien Mipa Made op verzoek van de Wederpartij een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan de Wederpartij derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Mipa Made namens de Wederpartij offertes aanvragen.
 6. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Mipa Made het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Het is de Wederpartij niet toegestaan om enig recht uit de Overeenkomst of het geleverde Product over te dragen aan derden.
 8. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Mipa Made.
 9. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Mipa Made het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 10. Wanneer de Wederpartij eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Mipa Made wenst te verstrekken, dient de Wederpartij Mipa Made hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien de Wederpartij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.
 11. Mipa Made is niet verplicht een back-up te maken van het geleverde Product.
 12. De Wederpartij heeft recht op twee kosteloze correctiemomenten van de Dienst, voor zover mogelijk en het geen ingrijpende veranderingen betreft. Mipa Made kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van het aantal correctiemomenten.

Artikel 9 Honorarium

 1. Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief BTW.
 2. Extra werkzaamheden die buiten de Overeenkomst vallen worden op basis van nacalculatie aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief gefactureerd aan de Wederpartij.
 3. De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Er mag een begrotingsrisico van 10% van de overeengekomen prijs gerekend worden voor de Producten en deze behoeft niet vermeld te worden aan de Wederpartij.

Artikel 10 Wijziging honorarium

 1. Indien Mipa Made bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Mipa Made gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Mipa Made het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Mipa Made rustende verplichting ingevolge de wet;
  – Mipa Made alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  – bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. Mipa Made zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Mipa Made zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Mipa Made opgegeven termijn.
 2. De Wederpartij zal eerst een concept ontvangen, Mipa Made wordt niet aansprakelijk gesteld voor enige fouten in het concept.
 3. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 4. Indien Mipa Made gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Mipa Made heeft verstrekt.
 5. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Mipa Made schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Mipa Made alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 6. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Mipa Made zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Mipa Made binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Mipa Made aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Mipa Made aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Facturen worden standaard digitaal verstrekt. Indien de Wederpartij een papieren factuur zou willen ontvangen, wordt een meerprijs in rekening gebracht.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. Mipa Made is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt per 3 maanden plaats.
 6. Mipa Made en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Mipa Made en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Mipa Made onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Mipa Made in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 14 Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Mipa Made het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Mipa Made bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  – na het sluiten van de Overeenkomst Mipa Made omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Mipa Made kan worden gevergd.
 3. Mipa Made behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Mipa Made bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Mipa Made bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  – na het sluiten van de Overeenkomst Mipa Made omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Mipa Made kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  – zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mipa Made kan worden gevergd;
  – de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  – de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  – de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden van Mipa Made op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Mipa Made de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Mipa Made niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Mipa Made geleden schade.

Artikel 16 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Mipa Made of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mipa Made geen invloed kan uitoefenen en waardoor Mipa Made niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Mipa Made in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. Mipa Made heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mipa Made zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Mipa Made als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Mipa Made zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Mipa Made ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mipa Made gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Mipa Made gemeld te worden.
 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Mipa Made gemeld te worden.
 4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 5. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van de gebrekkige zaak zal Mipa Made aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Mipa Made nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Mipa Made niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Mipa Made binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 18 Garanties

 1. Mipa Made garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 3. Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Mipa Made, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstel.
 4. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Mipa Made in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 6. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Mipa Made geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Mipa Made is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Mipa Made. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
  – materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
  – redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
  – redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
  – redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Mipa Made is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Mipa Made is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Mipa Made is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mipa Made kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien Mipa Made aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mipa Made beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Mipa Made aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Mipa Made overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De Wederpartij dient de schade waarvoor Mipa Made aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Mipa Made te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mipa Made of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 7. Mipa Made is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Mipa Made vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 20 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Mipa Made voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien Mipa Made uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Mipa Made zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mipa Made en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 21 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Mipa Made en de door Mipa Made (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 22 Intellectuele eigendom

 1. Mipa Made behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Mipa Made behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Geleverde diensten en geproduceerde Producten mogen altijd door Mipa Made worden ingezet voor portfolio doeleinden.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, het modellenrecht en het auteursrecht ,toe aan Mipa Made. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Mipa Made daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door Wederpartij noodzakelijk is, verbindt Wederpartij zich om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.
 6. Mipa Made is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de Wederpartij niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van Mipa Made in productie te nemen, openbaar te maken ofte verveelvoudigen.
 7. Het in het kader van de Overeenkomst door Mipa Made tot stand gebrachte Product blijft eigendom van Mipa Made, ongeacht of dit Product aan Wederpartij of aan derden ter hand is gesteld.

Artikel 23 Privacy en cookies

 1. Bij het bezoeken van onze website kan Mipa Made informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 2. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Mipa Made verstrekt en Mipa Made verzamelt, zal Mipa Made zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 3. Mipa Made handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Mipa Made zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 4. De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 5. Mipa Made mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 6. De informatie die Mipa Made verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 7. Mipa Made mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 8. Het is Mipa Made niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 9. Mipa Made zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 10. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 11. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Mipa Made gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Mipa Made zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mipa Made niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 12. De Wederpartij gaat akkoord dat Mipa Made de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 25 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Mipa Made heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Mipa Made zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 26 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mipa Made partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen Mipa Made en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.​